18 Липня, 2024

Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну

ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

 

Водокористування – використання вод (водних об’єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод(водних об’єктів).

Водокористування виступає елементом природокористування як важливої складової взаємодії природи та суспільства, що передбачає експлуатацію, освоєння, споживання людиною природи та її компонентів.

Державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Державний облік водокористування здійснюється шляхом збору, узагальнення та аналізу інформації, яка подається водокористувачами у вигляді Звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 р. № 78.

Під час державного обліку водокористування систематизуються дані про водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та:

  • здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу;
  • забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;
  • забирають воду для зрошення в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);
  • мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом періоду його роботи у межах календарного року);
  • мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 метрів кубічних води на добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води;
  • використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;
  • здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;
  • віднесені до галузі гідроенергетики;
  • користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).

Звітним періодом є календарний рік. Водокористувачі, зазначені у пункті 1.5 Наказу, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подають Звіти до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства.

 

Звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) складається не менше ніж в двох примірниках, на основі даних первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимірювальної техніки, результатів вимірювань показників якості води (не менше ніж один раз на квартал), які подаються разом зі Звітом.

Звіт підписується водокористувачем (уповноваженою особою водокористувача) та скріплюється печаткою (за наявності).

Особа, що підписала Звіт, забезпечує правильність складання Звіту, достовірність наведених у ньому даних і своєчасне його подання.

Помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше 10 лютого наступного за звітним роком.

Відповідальність за правильне і повне складання, а також своєчасне подання звіту відповідним адресатам покладається на керівника підприємства.

Несвоєчасне подання звіту буде розглядатись як порушення ст.44 п.7 Водного кодексу України, яке згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб.

 

 

Консультацію по питаннях складання звіту за формою 2-ТП (водгосп) Ви можете одержати у відділі ведення водного кадастру та моніторингу вод  БУВР Західного Бугу та Сяну

(м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14,

тел. (032) 275-32-03, 275-32-24

e-mail: lvivodgosp@ukr.net).

Бланк 2_ТП

Використання водних ресурсів за 2019